Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Iesvētību tālmācības

Iesvētību tālmācības materiāli paredzēti kā mācību palīglīdzeklis tiem, kas apmeklē kristāmo un iesvētāmo apmācības, kā arī draudzes locekļiem savu zināšanu atsvaidzināšanai. Publicētie materiāli tiks pilnveidoti un papildināti tuvākajā laikā.

1. Iesvētību apmācību tēmas un uzdevumi.
2. Par Bībeli.

     2.1.Jautājumi par Bībeles izcelsmi un saturu
     2.2. Bībeles rakstu vietas dažādām dzīves situācijām
3. Desmit baušļi. Kā pareizi dzīvot.
     3.1. Jautājumi par desmit baušļiem.
4. Par lūgšanu.
     4.1. Jautājumi par lūgšanu.
     4.2. Tēvreize "Mūsu Tēvs debesīs".
     4.3. Misionāres Annas Irbes meditācija.
5. Par ticības apliecību I.
     5.1. Jautājumi par ticības apliecību I.
     5.2. Apustuļu ticības apliecība.
6. Par ticības apliecību II.
     6.1. Jautājumi par ticības apliecību II.
7. Par baznīcas vēsturi. Konfesijas, reliģijas, sektas.
     7.1. Jautājumi par baznīcu.
     7.2. Cilts koks.
8. Par dievkalpojuma kārtību.
9. Par kristībām.
10. Par Svēto Vakarēdienu.(Materiāli sagatavoti pēc Liepājas Krusta ev.lut.draudzes parauga - www.kalpot.lv)


Katram interesentam ir iespēja mācīties "Luterāņu Stundas" bezmaksas tālmācību kursos. Tuvāk par kursiem ("Ievads Kristietībā", "Kam tic luterāņi", "Netradicionālās reliģijas Latvijā" un "Bībeles kurss bērniem") var iepazīties Luterāņu Stundas mājaslapā www.stunda.lv.

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »