Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
Aktuāli
Teoloģiski raksti
Pārdomām
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Pārdomām

Vai esmu luterānis?Formāli mani par luterāni var uzskatīt:            

- Ja esmu kristīts un iesvētīts
- Ja dzīvoju kristīgu dzīvi un apliecinu savu ticību saskaņā ar luteriskās

   Baznīcas mācību
- Ja apmeklēju dievkalpojumus
- Ja vismaz reizi gadā iemaksāju reģistrētu ziedojumu savai draudzei.
- Ja saņemu Svēto Vakarēdienu (ne retāk kā reizi gadā)
- Ja vedu pie kristības un kristīgi audzinu savus bērnus
- Ja esmu ievests draudzes locekļu sarakstā (kartotēkā).

Kā formāli mani var izslēgt vai atskaitīt no luteriskās Baznīcas un draudzes?

Izslēgšana no Baznīcas notiek reti. Tam par pamatu var būt smagi grēki vai maldu mācības sludināšana, atteikšanās atgriezties un grēkus nožēlot. Izslēgšana no draudzes reizē nozīmē izslēgšanu no Baznīcas. Tas nozīmē, ja mani izslēdz no draudzes, tad nevaru iestāties citā luteriskajā draudzē, pozitīvi neatrisinot problēmas, kuras bijušas par iemeslu izslēgšanai. Par katru izslēgšanas gadījumu draudzei jāziņo Konsistorijai.1

Tomēr draudzēs salīdzinoši bieži notiek atskaitīšana no draudzes locekļu saraksta. No draudzes formāli atskaita tos, kuri

- Vismaz vienu gadu nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu
- Vismaz divus gadus nav draudzei devuši ikgadējo ziedojumu 2

Draudzes parasti neatskaita no aktīvo draudzes locekļu saraksta, ja kāds draudzi informējis par vēlēšanos palikt draudzes sastāvā, un norādījis uz iemesliem, kāpēc nav varējis saņemt Svēto Vakarēdienu vai iemaksāt gadskārtējo ziedojumu.

Kā atskaitītam draudzes loceklim atjaunoties draudzē?

Jāgriežas pie mācītāja ar lūgumu atjaunot draudzes piederību. Ja atskaitīšana ir notikusi tikai kāda vienkārša pārpratuma dēļ (piemēram, neskaidrības dēļ par draudzes locekļa ziedojumu kārtību) bet kristīga dzīve ir tikusi praktizēta, tad atjaunošanās visdrīzāk norisināsies vienkārši samaksājot draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu un izdarot atzīmi draudzes dokumentos. Ja noskaidrojas, ka atskaitītais nav Baznīcas kārtībai atbilstoši praktizējis ticīga cilvēka dzīvi, tad draudzes piederība atjaunojama caur grēksūdzi un atgriešanos draudzes dzīvē. Ja kādam, kurš vēlas atjaunoties draudzē nav izpratnes par ticību vismaz atbilstoši iesvētību kursā prasītajam, tad pirms atjaunošanās ir jāapgūst arī vajadzīgās zināšanas.

Vai ar formālu pienākumu izpildi pietiek?

Draudzes loceklim dotais pienākums "dzīvot kristīgu dzīvi", ietver visu nepieciešamo un ar to pietiek. Tomēr iespējams, ka faktiski mana dzīve nav, kristīga, bet izpildu tikai dažus pienākumus, formāli piederu draudzei, sev un dažiem apkārtējiem šķietu "kārtīgs" draudzes loceklis. Šāds stāvoklis var būt, ja "dzīvot kristīgu dzīvi" interpretēju pa savam. Ja Dieva Baušļus un Svētos Rakstus neuzskatu par dzīves un ticības mērauklu, bet dzīvoju un ticu tā, "kā jūtu savā sirdī", tad tā vairs nav kristīga dzīve, bet kalpošana elkiem– sev pašam, savai sirdij.

Vai mana ticības izpratne ir luteriska?

Būt luterānim nozīmē savas ticības izpratnes atbilstību luteriskās Baznīcas mācībai. Ja kāds uzskata, ka viņa ticības izpratnes pamatjautājumos ir no Luteriskās Baznīcas atšķirīgs viedoklis, tad tādu cilvēku nevarētu uzskatīt par luterāni. Šī raksta apjomā nav iespējams ietvert ļoti plašo jautājumu kopumu par Luteriskās Baznīcas mācību.

_______________
1 LELB Satversmes 20 pants: Dieva noliedzējus, Dieva Vārda, sakramentu un savas Baznīcas zaimotājus un nicinātājus, kā arī personas, kas dzīvo kristīgajai draudzei piedauzīgu, netikumisku vai noziedzīgu dzīvi un pēc pamācības nelabojas, var ar draudzes padomes lēmumu no draudzes un Baznīcas izslēgt, kamēr tās nožēlo un labojas. Par ikkatru izslēgšanu un izslēgtā atpakaļ uzņemšanu jāpaziņo Baznīcas Konsistorijai. Izslēgtie var mēneša laikā padomes lēmumu pārsūdzēt.

2. LELB Satversmes 21 pants: Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un kuri 2 gadus nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un Baznīcas vispārējām vajadzībām, uzskatāmi kā izstājušies no draudzes un Baznīcas un var tikt uzņemti atpakaļ vienīgi Baznīcas Konsistorijas norādītā kārtībā.

(Pārpublicēts no Jāna Gintera mājaslapas - http://www.iclub.lv/ginters/vai_esmu_luteranis.htm )


 
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »