Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Liepājas Lutera draudzē
2015.03.18 10:41 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Liepājas Lutera draudzē notikusi bīskapa P.Brūvera vizitācija

2015.gada 8.-15.februārī notika Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija mācītāja Raita Šēnera pārraudzītajā Liepājas Lutera draudzē. Vizitāciju prakse Liepājas diecēzē aizsākusies 2011.gadā un Liepājas Lutera draudze ir 28.draudze no 124 draudzēm Liepājas diecezē, kurā bīskaps vizitē. Bīskapa vizitācijas jeb apmeklējuma mērķis ir iepazīties ar vidi, kurā dzīvo draudze un iedvesmot draudzi. Vizitācija ir iespēja draudzei paskatīties uz sevi no malas. P.Brūvers uzsver, ka vizitācija notiek, “lai redzētu kā draudze pilda savu uzdevumu šajā vietā – būt par gaismu, zemes sāli šeit. Draudze ir šajā vietā, lai būtu par Kristus gaismu, par vietu, kas izstaro Kristus mīlestību, Viņa patiesību un taisnību – lai visi to zinātu.” Vizitācijas komisijas darbā piedalījās arī Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže, Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks un LELB revidents Aivars Kaņeps.

Vizitācija aizsākās 8.februārī ar svinīgu dievkalpojumu Liepājas Lutera baznīcas Mazajā zālē. Pēc dievkalpojuma tika apmeklēts kristīgās dzejas pasākums draudzes namā “Baltā stunda”, kuru vadīja Ilga Auza. 12.februārī notika iepazīšanās ar baznīcas un draudzes nama tehnisko stāvokli un baznīcas jumta glābšanas darbu risinājumu apspriešana. Tikšanās reizē ar Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītāju Mārtiņu Ābolu un projektu vadītāju Lindu Markus-Narvilu tika pārrunātas galvenās pilsētas projektu aktualitātes, kā arī soļi dievnama glābšanas veicināšanai un pieejamie finanšu resursi Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursos un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējuma piesaistes iespējas. Dienas gaitā notika iepazīšanās ar draudzes diakonijas darba aktivitātēm,  “Drēbju kameras” apskate un nākotnes perspektīvu pārrunāšana starptautiska projekta ieviešanā - Dienas centra izveidē sākumskolas vecuma bērniem. Diakonijas un sadraudzības darbs draudzē plaši attīstīts gan rīkojot ikgadēju īpašu draudzes veco ļaužu Adventa – Ziemassvētku laika pasākumu, dodoties mājapmeklējumos, braucot kopīgās draudzes ekskursijās, veicinot sadarbību ar Blīdenes, Gramzdas, Ventspils un citām draudzēm, sadarbojoties ar slimnīcu, nododot nepieciešamās drēbes slimniekiem, vadot svētbrīžus Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālē „Liepāja", pansionātā “Rokaiži”, kā arī organizējot dažādus citus pasākumus. Vizitācijas komisija viesojās arī draudzes svētdienas skolas telpās un iepazinās ar skoliņas aktivitātēm. Ceturtdienas vakara dievkalpojumu Liepājas Lutera baznīcā vadīja mācītājs R.Šēners, pēc kura pārdomās par draudzes muzikālo dzīvi dalījās ērģelnieces Līga Šteinberga un Anda Šintlere, kā arī kora dalībnieki, izsakot vēlmi, saglabāt latviešu dziedāt prasmi un dziedāšanas tradīcijas, veidojot kopīgus draudžu dziesmu svētkus Kurzemē.  Bīskaps P.Brūvers uzvēra, ka “pat laicīgie dziesmu svētki ir ļoti pacilājoši, kur nu vēl garīgie – tie vēl dubulti. Ļoti sirdi pacilā un garu stiprina. Būtu svarīgi, ka būtu kāds, kas uzņemtos to. Varbūt ne pa Kurzemi, bet Ziemeļkurzemi, Dienvidkurzemi – nelielos apmēros.”

13.februārī, tiekoties ar Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu, projektu vadītāju Lindu Markus-Narvilu un priekšsēdētāja vietnieka palīdzei Sabīni Priedienu, tika pārrunātas pilsētas attīstības perspektīvas un tika pausts atbalsts sadarbībai Liepājas Lutera baznīcas glābšanas darbu atbalstīšanā. Apmeklējot Liepājas Lutera draudzes 2014.gadā atklāto muzeju “Reformācijai – 500”, muzeja vadītājas, kā arī draudzes grāmatu galda vadītājas Vitas Pētersones vadībā, tika iepazīta draudzes gādīgi saglabātā un iegūtā piemiņas lietu kolekcija, kas saistīta ar Mārtiņa Lutera vārdu un draudzes vēsturi.

14.februārī notika tikšanās ar draudzes padomi, pārrunājot draudzes šī brīža situāciju, nākotnes perspektīvas, kā arī notika sirsnīga un viesmīlīga tikšanās ar draudzes Dāmu komiteju, kas veic nozīmīgu sadraudzības darbu draudzē. LELB revidents veica draudzes dokumentu pārskatīšanu.

Vizitācija noslēdzās 15.februārī ar svinīgu bīskapa P.Brūvera vadītu dievkalpojumu, piedaloties prāvestam A.Jaunskalžem un mācītājam R.Šēneram. Dievkalpojuma laikā amatā tika ievesti pērminderi Valdis Avotiņš un Mareks Vērenieks.

Notikusī vizitācija tika dokumentēta un pēc vizitācijas norises draudze saņems materiālu, kurā būs apkopota iegūtā informācija un pievienots bīskapa slēdziens un ieteikumi turpmākajam draudzes darbam.

Vizitācijas komisija izsaka sirsnīgu pateicību Liepājas Lutera draudzei, draudzes priekšniekam Uģim Deķerim, mācītājam Raitim Šēneram un ikvienam dalībniekam, kas piedalījās tikšanās reizēs par atsaucīgo un viesmīlīgo uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:

Liepājas bīskapa sekretāre – biroja vadītāja,

Ilze Vitāle

 

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »