Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Reformācijas diena 2013
2013.11.01 11:52 rakstīt redaktoram 
drukāt 


 

31. oktobrī Reformācijas dienā Liepājas Lutera draudzē pēc svētku dievkalpojuma viesojās Luterisma Mantojuma fonda izdevniecības direktors, kādreizējais Liepājas Lutera draudzes mācītājs (1993-2000) Juris Uļģis. Draudzes namā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar LMF (Luterisma mantojuma fonda) grāmatām un iegādāties tās par pievilcīgām cenām.

Iesākumā Juris Uļģis klātesošos iepazīstināja ar Luterisma mantojuma fonda organizāciju, ar ko tā nodarbojas, uz ko balsta savu darbību un tās nākotnes plāniem. LMF Latvijā darbojas jau divdesmit gadus, un galvenā mērķauditorija ir lasītāji – bērni, vecāki, mācītāji un teologi, kā arī draudžu locekļi.

Tālākā vakara gaitā Juris Uļģis uzstājās ar lekciju „Kas ir meditācija Luteriskās Reformācijas izpratnē”. Pamats, uz ko balstās kristīgā meditācija, ir Svētie Raksti – Sola Scriptura. Svarīgākais ir tas, par ko (saturs) mēs meditējam, nevis (poza) mēs meditējam. Centrā ir mūsu meditācijas objekts, un tas nosaka meditācijas augļus.

Kristīgā izpratnē saturs, par ko mēs meditējam, ir Svētie Raksti. Pēc J. Uļģa vārdiem, ir trīs patiesības, uz kurām balstās kristīga meditācija:

    1.Mūsu Kungs ir augšāmcēlies un noslēpumainā veidā klātesošs pie
        saviem mācekļiem kā Viņš to ir apsolījis.

    2.Jēzus vārdiem ir dzīvību dodošs spēks.

    3.Dievs Tēvs ir mūs attaisnojis no savas žēlastības caur ticību
        mūsu Kungam.

Kristīgā meditācija pievērš uzmanību mūsu Kungam un Viņa Vārdiem. Mēs, kas meditējam, piederam Kungam, meditējam par Viņu un Viņa Vārdiem. Kā viens no meditācijas paraugiem ir Marija (Lk 10:38-42), kuras acis bija vērstas uz Jēzu un ausis klausījās Jēzus vārdos, viņa bija atvērta Jēzum un tam, ko Viņš sacīja.

Tiem, kas grib kļūt par Jēzus mācekļiem, Viņš saka: „Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi.” (Jņ 8:31) Jēzus māceklis mājo (paliek) Jēzus vārdos – mūsu adrese ir Dieva Vārdi. Palikt Vārdos, nozīmē palikt tajos gan mūsu prātā un sirdī, gan pārdomās, lai Kristus mūs varētu apskaut.

Mūsu meditācijas praksi nosaka Svētais Gars, kas tiek dots tieši caur Vārdu. Pirms mēs sākam meditēt (līdzīgi kā sākot lūgšanu), mēs lūdzam, lai Tēvs dod mums Svēto Garu, lai mūs vada. Kā vienu no pirmajām Bībeles grāmatām, par kuru meditēt, J. Uļģis min Psalmu grāmatu – tā ir kā lūgšanu grāmata meditācijas skolēniem, jo jau pirmajā psalmā mēs lasām: „Svētīgs tas cilvēks, kam (..)prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību.”

Kā kopsaucēju par kristīgo meditāciju var izkristalizēt to, ka meditācija ir mūsu uzkavēšanās pie Jēzus vārdiem relaksētā un pasīvā veidā, līdz šie vārdi mūs satver, ietekmē, aizgrābj un uzrunā. Meditācijas procesā mēs pārstājam būt tie, kas domā un dara, atstājam vietu Jēzum un Viņa vārdiem – Viņš un Viņa vārdi kļūst par mūsu pasaules centru. (Mēs saņemam to, kas tiek sacīts mums, nevis ko mēs sakām.)

Pēc lekcijas kristīgajā meditācijā visi klātesošie kavējās sarunās un sadraudzības mielastā, kā arī varēja piedalīties viktorīnā par Mārtiņu Luteru un reformāciju, iegūstot savā īpašumā noderīgas balvas. 

 


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »